Põhikiri

I Üldsätted

1. Mittetulundusühingu nimi on Kassiabi (edaspidi “Ühing”), mis on asutatud 4. jaanuaril 2006. a Tallinnas.
2. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
3. Ühingu tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariigi territoorium.
4. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, sh loomakaitseseadusest ning käesolevast põhikirjast.
5. Ühingul on oma sümboolika.

II Ühingu eesmärk ja ülesanded

6. Ühingu laiemaks eesmärgiks on lemmikloomade kaitse, loomakaitse ja halastuse põhimõtete propageerimine, arendamine ja levitamine elanikkonna hulgas ning loomasõprade ühtekoondamine. Ühing peab vajalikuks oma eesmärkide saavutamiseks:
6.1. arendada välja hoiukodude võrgustik kodututele lemmikloomadele (eelkõige kassidele) ajutise hoiukodu pakkumiseks, kuni neile püsiva kodu leidmiseni; koondada ja koordineerida hoiukodude tegevust ja esindada neid suhtlemisel riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse organite ja teiste samadel eesmärkidel tegutsevate mittetulundusühingutega. Hoiukodude all mõeldakse ühingu poolt oma liikmete kodudes või muudes selleks kasutatavates ruumides pakutavat võimalust kodutute lemmikloomade ajutiseks majutamiseks ja nende eest hoolitsemiseks, kuni neile püsiva kodu leidmiseni. Ühing võib ruume hoiukodudeks ka üürida, tagades sinna paigutatud lemmikloomade eest nõuetekohase hoolitsuse kuni  püsikodude leidmiseni.
6.2. hoiukodudesse paigutamisel eelistada avalikest kohtadest ( s.h. tänavatelt) leitud kodutuid lemmikloomi (eelkõige kassid), samuti lemmikloomi, kelle avalikes varjupaikades hoidmise tähtajad enne uinutamist on lõppemas.
6.3. hädavajadusel võtta inimestelt vastu ennekõike leitud või omaniku surma tõttu kodu kaotanud lemmikloomad, samuti loomakliinikutesse maha jäetud lemmikloomad.
6.4. elanikkonna teavitamist leitud lemmikloomadest interneti vahendusel, samuti inimeste nõustamist lemmikloomade pidamisel ja nende eest hoolitsemisel;
6.5. loomasõbraliku ühiskonna propageerimist;
7. Ühingul on eesmärgi teostamiseks järgmised ülesanded:
7.1. arendab kontakte ja koostööd riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, füüsiliste ja juriidiliste isikute ning teiste riikide analoogiliste organisatsioonidega;
7.2. korraldab vahendite hankimiseks tasulisi tulundus-, kultuuri- ja spordiüritusi, loteriisid, korjandusi; kaupleb lemmikloomatarvete- ja toiduga; võtab vastu toetusi, annetusi ja eraldisi; loob suhteid sponsoritega;
7.3. organiseerib lemmikloomade hoolitsemise alast koolitust ja nõustamist (v.a. litsentseeritav tegevus);
7.4. ostab vajadusel veterinaarteenust;

III Liikmelisus Ühingus

8. Üldsätted
8.1. Ühingu asutajaliikmeteks on Ühingu asutamislepingu sõlminud isikud.
8.2. Ühingu liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ning juriidiline isik.
8.3. Ühingu liikmed jagunevad tegevliikmeteks ja toetajaliikmeteks.
Tegevliige on liige, kes osaleb aktiivselt Ühingu tegevuses ja kellel on liikmemaksu tasumise kohustus vastavalt põhikirja punktile 11.2.
Toetajaliige on liige, kes ei ole kohustatud osalema aktiivselt Ühingu tegevuses. Toetajaliikmel pole hääletamisõigust Ühingu küsimustes, kuid tal on liikmemaksu tasumise kohustus vastavalt põhikirja punktile 11.3.
8.4. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus taotleja avalduse alusel ühe kuu jooksul arvates avalduse laekumisest.
8.5. Ühingu auliikmeks võib juhatuse otsusega nimetada isiku, kes on olulisel määral kaasa aidanud Ühingu eesmärkide saavutamisele. Ühingu auliikmel ei ole hääletusõigust Ühingu küsimustes. Ühingu auliige on vabastatud liikmemaksu tasumise kohustusest.
9. Ühingu liikmeks vastuvõtmine
9.1. Füüsiline isik ja juriidiline isik on Ühingu liikmeks astumise soovi korral kohustatud esitama Ühingu liikmeks astumise avalduses Ühingu juhatusele vastavalt järgmised andmed:
9.1.1. ees- ja perekonnanimi / äriühingu või mittetulundusühingu/sihtasutuse nimi;
9.1.2. sünniaeg (päev/kuu/aasta);
9.1.3. elukoht / asukoht (aadress).
Juriidilisel isikul tuleb koos liikmeks astumise avaldusega esitada Ühingule oma põhikiri.
9.2. Juhatusel on õigus keelduda taotleja liikmeks vastuvõtmisest, kui:
9.2.1. taotleja ei ole esitanud punktis 9.1. loetletud vajalikke andmeid;
9.2.2 juriidilise isiku põhikirjajärgne tegevus ei ole kooskõlas loomakaitse põhimõtetega;
9.2.3 taotleja on alla 18 aasta vana.
9.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmisest keeldumist võib taotleja vaidlustada järgmisel Ühingu üldkoosolekul, mille otsus on lõplik.
9.4. Kui isik on Ühingu tegevliige, kuid ei osale Ühingu tegevuses aktiivselt, siis teeb juhatus tegevliikmele ettepaneku registreeruda ümber Ühingu toetajaliikmeks.
10. Ühingu liikme õigused ja kohustused
10.1. Ühingu liikmel on õigus:
10.1.1. valida ja olla valitud Ühingu juhatusse või kontrollorganeisse;
10.1.2. saada Ühingu juhatuselt oma arupärimistele Ühingu tegevuse kohta vastus 14 päeva jooksul;
10.1.3. avaldada üldkoosolekul umbusaldust Ühingu juhatuse tegevuse suhtes;
10.1.4. saada teavet juhatuse koosolekutel vastuvõetud otsuste kohta;
10.1.5. esindada Ühingut juhatuse nõusolekul.
10.2. Ühingu liige on kohustatud:
10.2.1. suhtuma lugupidavalt ja halastusega loomadesse ja käituma kooskõlas loomakaitse põhimõtetega;
10.2.2. täitma Ühingu põhikirja ning juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid;
10.2.3. osalema Ühingu tegevuses (mitteosalemine Ühingu üritusel on vabandatav, kui selle põhjuseks on ürituse toimumise koha ja liikme elukoha vaheline kaugus või muu mõjuv põhjus);
10.2.4. esitama Ühingu üldkoosolekule aruanded Ühingu poolt saadud vahendite kasutamise kohta ja vastama Ühingu juhatuse arupärimistele;
10.2.5. esitama Ühingu juhatusele ühe kuu jooksul muudatused oma isiku- ja/või kontaktandmetes;
10.2.6. tasuma õigeaegselt põhikirjas sätestatud sisseastumis- ja liikmemaksu;
10.2.7  hoiduma tegevusest, mis võib kahjustada Ühingu mainet.
10.3. Toetajaliikmele laienevad kõik punktis 10.1. loetletud õigused, välja arvatud punktis 10.1.1. toodud õigus, ning kõik 10.2. loetletud kohustused, välja arvatud punktis 10.2.3. toodud kohustused.
10.4. Ühingu liige ei tohi avalikkusele (s.h. ajakirjandusele) esitatavaid isiklikke vaateid seostada Ühingu nimega. Ühingu liikmel on õigus esindada ühingu avalikkuse ees meedia vahendusel vaid juhatuse igakordsel eelneval heakskiidul.
11. Sisseastumismaks ja liikmemaks
11.1. Sisseastumismaks on 5 eurot.
11.2. Tegevliikme liikmemaks kalendriaasta kohta on 10 eurot.
11.3. Toetajaliikme liikmemaks kalendriaasta kohta on 25 eurot.
11.4. Isik võib sisseastumismaksu ja liikmemaksu tasuda üheaegselt.
11.5. Liige on kohustatud tasuma liikmemaksu jooksva kalendriaasta jooksul, st hiljemalt jooksva kalendriaasta 31. detsembriks.
11.6. Kui isik võetakse Ühingu liikmeks vastu pärast 1. novembrit, on ta vabastatud jooksva kalendriaasta liikmemaksu tasumise kohustusest.
11.7. Kui liige esitab juhatusele Ühingust väljaastumise avalduse, siis on ta, sõltumata avalduse esitamise hetkest, kohustatud tasuma jooksva kalendriaasta liikmemaksu hiljemalt 14 päeva jooksul arvates avalduse esitamisest.
11.8. Kui juhatus keeldub isiku Ühingu liikmeks vastuvõtmisest vastavalt põhikirja punktidele 9.2.1. siis tagastatakse isikule tema poolt Ühingule juba tasutud sisseastumismaks ja liikmemaks.
11.9. Ühingu juhatusel on õigus vabastada isik liikmemaksu tasumise kohustusest isiku põhjendatud taotluse alusel või juhatuse otsusel.
11.10. Isik tasub sisseastumismaksu ja liikmemaksu ülekandmise teel Ühingu pangakontole.
11.11. Käesolevas punktis nimetatud liikmemaksu tasumise kohustuse mittetäitmisel on Ühingu juhatusel õigus liige Ühingust välja arvata vastavalt punktile 12.2.
12. Ühingust väljaastumine ja väljaarvamine
12.1. Liige võib Ühingust välja astuda igal ajal, arvestades liikmemaksu tasumise kohustusega vastavalt põhikirja punktile 11.7. Liige esitab väljaastumise kirjaliku avalduse Ühingu juhatusele.
12.2. Ühingu juhatusel on õigus arvata liige Ühingust välja oma otsusega, kui ta:
12.2.1. on kahjustanud oma tegevusega või muul viisil Ühingu mainet või eesmärkide saavutamist;
12.2.2. ei ole kahe järjestikuse aasta jooksul tasunud oma liikmestaatusele vastavat liikmemaksu;
12.2.3. ei ole osalenud Ühingu tegevuses ning pole vaatamata Ühingu juhatuse punktis 9.4. sätestatud ettepanekule nimetatud kohustust täitnud või Ühingu toetajaliikmeks astunud ühe aasta jooksul arvates juhatuse vastavasisulise ettepaneku tegemisest;
12.2.4. on esitanud Ühingule teadlikult ebaõigeid või puudulikke (isiku)andmeid.
12.3. Juhatusel on õigus liige välja arvata koheselt peale punktides 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3 või 12.2.4. nimetatud asjaolude ilmnemist.
12.4. Ühingust väljaarvatud liiget teavitatakse juhatuse otsusest kirjalikult ühe nädala jooksul arvates otsuse tegemise päevast. Ühingust väljaarvatud liige võib Ühingu otsuse vaidlustada järgmisel üldkoosolekul, mille otsus on lõplik.
12.5. Liikmelisust Ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Ühingu liikmel on õigus anda teisele Ühingu liikmele ühekordne kirjalik volitus tema esindamiseks Ühingu üldkoosolekul.
12.6. Ühingu liikmete arvestust korraldab juhatus.
12.7. Kui Ühingu liikmete arv langeb alla kahe, peab juhatus kolme kuu jooksul esitama Ühingu lõpetamise avalduse.

IV Ühingu juhtimine

13. Üldkoosolek
13.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek.
13.2. Ühingu juhatus kutsub üldkoosoleku kokku 1 kord aastas. Ühingu juhatus kutsub üldkoosoleku kokku samuti seaduses ettenähtud juhtudel.
13.3. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Ühingu liikmed. Üldkoosolekul võib hääletada Ühingu tegevliige või liikme esindaja allkirjastatud volikirja alusel. Esindajaks võib olla ainult teine Ühingu tegevliige.
13.4. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid sõltumata üldkoosolekule saabunud Ühingu liikmete arvust, kui liikmetele on üldkoosoleku toimumisest, toimumise ajast, toimumiskohast ja üldkoosoleku päevakorrast e-posti teel vähemalt 14 päeva ette teatatud.
13.5. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, mis on tema kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku päevakorras näidatud, võib otsuseid vastu võtta, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik liikmed.
13.6. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole käesoleva põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
13.7. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
13.7.1. põhikirja muutmine ja täiendamine, sh liikmemaksu suuruse kehtestamine;
13.7.2. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
13.7.3. revisjonikomisjoni või audiitori määramise vajaduse üle otsustamine ja revisjonikomisjoni liikmete või audiitori valimine;
13.7.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
13.7.5. juhatuse tegevuse suhtes pretensioonide esitamine ja ettepanekute tegemine;
13.7.6. juhatuse või juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
13.7.7. Ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine.
13.8. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks lihthäälteenamusega.
13.9. Põhikirja muutmiseks on vajalik üle 2/3 Ühingu üldkoosolekul osalenud liikmete nõusolek.
13.10. Üldkoosolek võib juhatuse või selle liikme ennetähtaegselt tagasi kutsuda talle pandud kohustuste olulisel määral täitmata jätmise, Ühingu juhtimise võimetuse või põhikirja korduva eiramise eest.
13.11. Isiku valimisel Ühingu juhatuse liikmeks või revisjonikomisjoni liikmeks, loetakse valituks kandidaadid, kes said teistest enam hääli. Hääletamine toimub avalikult, välja arvatud juhul, kui keegi Ühingu liikmetest nõuab hääletamise läbiviimist salajaselt.
14. Juhatus
14.1. Ühingut juhib ja esindab juhatus, mille valib üldkoosolek. Juhatuses on 3-7 liiget. Juhatuse liige peab olema Ühingu liige. Juhatus valitakse kaheks aastaks.
14.2. Juhatus:
14.2.1. koostab majandusaasta alguses tegevusprogrammi ja eelarve järgneva aasta kohta;
14.2.2. peab arvestust liikmeskonna üle;
14.2.3. valmistab ette ja kutsub kokku üldkoosoleku, juhatab seda ning viib ellu selle otsused;
14.2.4. käsutab Ühingu rahalisi ja materiaalseid vahendeid ning sõlmib lepinguid ja tehinguid Ühingu eesmärkide elluviimiseks;
14.2.5. koostab majandusaasta aruande;
14.2.6. korraldab Ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele, olles aruandekohustuslik üldkoosoleku ees;
14.2.7. teeb koostööd riigi ja kohalike omavalitsusasutustega ning mittetulundus- ja äriühingutega Ühingu eesmärkide elluviimiseks ja ülesannete täitmiseks;
14.2.8. annab liikmetele vajalikku teavet juhatuse tegevuse kohta;
14.2.9. peab juhatuse koosolekuid vähemalt korra kolme kuu jooksul.
14.3. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Häälte võrdsel jagunemisel pannakse küsimus uuesti hääletusele juhatuse järgmisel koosolekul. Kui ka järgmisel juhatuse koosolekul jagunevad liikmete hääled võrdselt, heidetakse liisku.
15. Ühingu osakonnad ja töörühmad
15.1. Ühingu juhatus võib moodustada piirkondlikke osakondi, mille pädevuses on korraldada kooskõlas Ühingu juhatuse poolt paikapandud suunistega Ühingu tegevust juhatuse poolt määratud konkreetses piirkonnas.
15.2. Osakonna eesmärgipärase tegevuse eest vastutab osakonna juht, kes määratakse tema nõusolekul juhatuse poolt määratud ajaks. Osakonna juht peab olema Ühingu liige.
15.3. Osakonna juht koostab koostöös piirkonna liikmetega osakonna aasta tegevusplaani vastavalt juhatuse poolt antud suunistele. Osakonna juht esitab tegevusplaani juhatusele kinnitamiseks.
15.4. Osakonna juht on aruandekohustuslik juhatuse ees. Osakonna juht on kohustatud kooskõlastama Ühingu juhatusega kõik muudatused osakonna tegevusplaanis, samuti kõik põhimõttelist tähtsust omavad jooksvad küsimused ja nende lahendamise viisid.
15.5. Vastava piirkonna liikmetel on õigus korraldada koosolekuid, mille protokollid on osakonna juht kohustatud edastama kahe päeva jooksul peale koosoleku toimumist juhatusele.
15.6. Ühingu juhatus võib moodustada Ühingu ülesannete efektiivsemaks täitmiseks töörühmi, kuhu kuuluvad Ühingu liikmed nende nõusolekul ning Ühingu mittekuuluvad isikud nende nõusolekul ja juhatuse heakskiidul.
Töörühma liikmed valivad endi hulgast töörühma juhi, selle ebaõnnestumisel määrab töörühma juhi Ühingu juhatus isiku nõusolekul. Töörühma juht tagab töörühma operatiivse tegutsemise ja vastutab töörühmale pandud ülesannete õigeaegse ja eesmärgipärase täitmise eest.
16. Teadete avalikustamine
Ühingu teated organiseeritavate ürituste kohta edastatakse liikmeile Ühingu kodulehe või liikmete e-posti aadressil.
17. Majandustegevus
17.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuar – 31. detsember.
17.2. Ühingu vara tekib:
17.2.1. liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest;
17.2.2. Ühingu vara kasutamisest ja tegevusest, sh kampaaniate ja muude ürituste korraldamisest saadavast tulust;
17.2.3. riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt antavast abist;
17.2.4. sponsorite toetustest ja teistest annetustest;
17.2.5. muudest põhikirjalistest ja seadusega kooskõlas olevatest tegevustest.
17.3. Sihtotstarbelisi annetusi tohib kasutada ainult kooskõlas annetaja poolt seatud tingimuste ja nõuetega.
17.4. Ühing kasutab oma vara ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
17.5. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
18. Kontroll ja revideerimine
18.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet Ühingu juhatuse tegevuse ja Ühingu majandustegevuse üle ning võib selle ülesande täitmiseks määrata revisjonikomisjoni või audiitorkontrolli.
18.2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
18.3. Revisjonikomisjon või audiitor kontrollib juhatuse tegevust vastavalt põhikirjale ja koostab revisjoni või kontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.
19. Raamatupidamine
19.1. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.
19.2. Juhatus esitab Ühingu majandusaasta aruande üldkoosolekule kinnitamiseks.
19.3. Raamatupidamise õigsuse eest vastutab raamatupidaja solidaarselt juhatusega.

V Lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

20. Lõpetamine
20.1. Ühing lõpetab oma tegevuse:
20.1.1. üldkoosoleku otsusega;
20.1.2. pankrotimenetluse alustamisel Ühingu suhtes;
20.1.3. Ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
20.1.4. üldkoosoleku võimetuse korral valida juhatuse liikmeid;
20.1.5. muul seaduses ettenähtud alusel.
20.2. Üldkoosoleku otsus Ühingu lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmed.
20.3. Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
20.4. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
20.5. Likvideerijad avaldavad viivitamata teate Ühingu likvideerimismenetlusest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
20.6. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
21. Ühinemine ja jagunemine
21.1. Ühing võib ühineda ainult teise samasuguste eesmärkidega mittetulundusühinguga.
21.2. Ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
21.3. Ühing võib jaguneda vaid samasuguste eesmärkidega mittetulundusühinguteks.
21.4. Jagunemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
21.5. Varade jagamine Ühingu jagunemisel toimub vastavalt üldkoosoleku otsusele.

Põhikiri on vastu võetud 08.06.2016 Tallinnas toimunud üldkoosolekul.